סמ ףשא


! טנרטניאב ךל הכחמ ףסכה

.הסנכה סממ םירזחה לבקל ךל עייסל דעוימ אוהו ,ימע-ןב רפוע ח"ור י"ע חתופו ןנכות סמ ףשא

.סמ ףשא יתורשמ תונהל םילוכי הריכש וא ריכש לכ

רמשנ וניא דלקויש עדימהו ימינונא סיסב לע וניה סמ ףשאב שומישה
.סמה תויושרל הרבעהל ןתינ וניאו

.הסנכה סמ תדוקפ ןושל לע האלמ הדפקה ידכ ךותו הבר בל תמושתב בתכנ סמ ףשא
,סמ ףשאב שומיש בקע איהש האצות לכל םיארחא ונא ןיא ,תאז תורמל
. תורעהו תועצה ,תובוגת לבקל חמשנ ךא